Список английских слов с переводом на тему «Животные»

Перечень по алфавиту

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

aardvark
[ˈɑːdvɑːk]
трубкозуб
alligator
[ˈælɪgeɪtə]
аллигатор
alpaca
[ælˈpækə]
альпака
American black bear
[əˈmerɪkən blæk bɛə]
барибал
anaconda
[ænəˈkɔndə]
анаконда
anteater
[ˈæntiːtə]
муравьед
antelope
[ˈæntɪləʊp]
антилопа
ape
[eɪp]
человекообразная обезьяна
asp
[æsp]
гадюка
aurochs
[ˈɔːrɔks]
зубр
baboon
[bəˈbuːn]
бабуин
badger
[ˈbæʤə]
барсук
bear
[bɛə]
медведь
beaver
[ˈbiːvə]
бобер
bison
[baɪsn]
бизон
boa
[ˈbəʊə]
удав
boar
[bɔː]
хряк
bull
[bʊl]
бык
camel
[ˈkæməl]
верблюд
cat
[kæt]
кошка
cavy
[ˈkævɪ]
морская свинка
cayman
[ˈkeɪmən]
кайман
chameleon
[kəˈmiːljən]
хамелеон
chamois
[ˈʃæmwɑː]
серна
cheetah
[ˈʧiːtə]
гепард
chimpanzee
[ʧɪmpənˈziː]
шимпанзе
chinchilla
[ʧɪnˈʧɪlə]
шиншилла
chipmunk
[ʌˈʧɪpmʌŋk]
бурундук
cobra
[ˈkəʊbrə]
кобра
cock
[ˈkɒk]
петух
cougar
[ˈkuːgə]
кугуар
cow
[kaʊ]
корова
coyote
[ˈkɔɪəʊt]
койот
coypu
[ˈkɔɪpuː]
нутрия
crawfish
[ˈkrɔːfɪʃ]
рак
crayfish
[ˈkreɪfɪʃ]
рак
crocodile
[ˈkrɔkədaɪl]
крокодил
deer
[dɪə]
олень
desman
[ˈdesmən]
выхухоль
dingo
[ˈdɪŋgəʊ]
динго
dog
[dɔg]
собака
donkey
[ˈdɔŋk]
осёл
duck
[dʌk]
утка
duckbill
[ˈdʌkbɪl]
утконос
elephant
[ˈelɪfənt]
слон
fallow deer
[ˈfæləʊ dɪə]
лама
ferret
[ˈferɪt]
хорёк
fox
[fɔks]
лис
frog
[frɔg]
лягушка
gazelle
[gəˈzel]
газель
gecko
[ˈgekəʊ]
геккон
gibbon
[ˈgɪbən]
гиббон
giraffe
[ʤɪˈrɑːf]
жираф
glutton
[glʌtn]
росомаха
goat
[gəʊt]
козёл
goose
[guːs]
гусь
gorilla
[gəˈrɪlə]
горилла
grass snake
[grɑːs sneɪk]
уж
grizzly
[ˈgrɪzlɪ]
гризли
ground squirrel
[graʊnd ˈskwɪrəl]
суслик
guinea pig
[ˈgɪnɪ pɪg]
морская свинка
hamster
[ˈhæmstə]
хомяк
hare
[hɛə]
заяц
hedgehog
[ˈheʤhɔg]
ёж
hen
[hen]
курица
hippopotamus
[hɪpəˈpɔtəməs]
бегемот
honey badger
[ˈhʌnɪ ˈbæʤə]
медоед
horse
[hɔːs]
лошадь
hyena
[haɪˈiːnə]
гиена
iguana
[ɪˈgwɑːnə]
игуана
jaguar
[ˈʤægjʊə]
ягуар
kangaroo
[kæŋgəˈruː]
кенгуру
kitten
[kɪtn]
котёнок
koala
[kəʊˈɑːlə]
коала
lama
[ˈlɑːmə]
лама
lamb
[læm]
ягненок
lemming
[ˈlemɪŋ]
лемминг
lemur
[ˈliːmə]
лемур
leopard
[ˈlepəd]
леопард
lion
[ˈlaɪən]
лев
lizard
[ˈlɪzəd]
ящерица
lobster
[ˈlɔbstə]
лобстер
lynx
[lɪŋks]
рысь
macaque
[məˈkɑːk]
макака
mallard
[ˈmæləd]
кряква
mammoth
[ˈmæməθ]
мамонт
manatee
[mænəˈtiː]
ламантин
mandrill
[ˈmændrɪl]
мандрил
marmoset
[ˈmɑːməʊzet]
мартышка
marmot
[ˈmɑːmət]
сурок
marten
[ˈmɑːtɪn]
куница
mole
[məʊl]
крот
mollusc
[ˈmɔləsk]
моллюск
mongoose
[ˈmɔŋguːs]
мангуст
monitor lizard
[ˈmɔnɪtə ˈlɪzəd]
варан
monkey
[ˈmʌŋkɪ]
обезьяна
moose
[muːs]
лось
mouse
[maʊs]
мышь
musquash
[ˈmʌskwɔʃ]
ондатра
narwhal
[ˈnɑːwəl]
нарвал
nutria
[ˈnjuːtrɪə]
нутрия
octopus
[ˈɔktəpəs]
осьминог
okapi
[əʊˈkɑːpɪ]
окапи
opossum
[əˈpɔsəm]
опоссум
otter
[ˈɔtə]
выдра
panther
[ˈpænθə]
пантера
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
пингвин
pig
[pɪg]
свинья
platypus
[ˈplætɪpəs]
утконос
polar fox
[ˈpəʊləˈfɔks]
песец
polecat
[ˈpəʊlkæt]
хорёк
porcupine
[ˈpɔːkjʊpaɪn]
дикобраз
puma
[ˈpjuːmə]
пума
puppy
[ˈpʌpɪ]
щенок
rabbit
[ˈræbɪt]
кролик
raccoon
[rəˈkuːn]
енот
rat
[ræt]
крыса
reindeer
[ˈreɪndɪə]
северный олень
rhea
[hiː]
нанду
rhino
[ˈraɪnəʊ]
носорог
sable
[seɪbl]
соболь
saiga
[ˈsaɪgə]
сайгак
salamander
[ˈsæləmændə]
саламандра
seal
[siːl]
тюлень
serpent
[ˈsɜːpənt]
крупная змея
serval
[ˈsəːvəl]
сервал
sheep
[ʃiːp]
овца
skunk
[skʌŋk]
скунс
sloth
[sləʊθ]
ленивец
snake
[sneɪk]
змея
snipe
[snaɪp]
бекас
snow leopard
[snəʊ ˈlepəd]
снежный барс
sow
[səʊ]
свиноматка
spiny lobster
[ˈspaɪnɪ ˈlɔbstə]
лангуст
squirrel
[ˈskwɪrəl]
белка
swine
[swaɪn]
свинья
tapir
[ˈteɪpə]
тапир
tiger
[ˈtaɪgə]
тигр
toad
[təʊd]
жаба
tomcat
[ˈtɒmkæt]
кот
tortoise
[ˈtɔːtəs]
черепаха
tree frog
[triː frɔg]
квакша
turkey
[ˈtɜːkɪ]
индюк
turtle
[tɜːtl]
черепаха
vixen
[vɪksn]
лисица
walrus
[ˈwɔːlrəs]
морж
weasel
[wiːzl]
ласка
whale
[weɪl]
кит
wild boar
[waɪld bɔː]
кабан
wild ram
[waɪld ræm]
архар
wildebeest
[ˈwɪldɪbiːst]
антилопа гну
wolf
[wʊlf]
волк
wolverine
[ˈwʊlvəriːn]
росомаха
yak
[jæk]
як
zebra
[ˈziːbrə]
зебра
zebu
[ˈziːbuː]
зебу
shark
[ʃɑːk]
акула